Рукнлар
Иқтисодиёт
Ижтимоий ҳаёт
Деҳқон ва замин
Маънавият ва марифат
Аёл ва жамият
Экология
Ёшлар олами
Адабиёт ва санъат
Фан ва техника
Тиббиёт
Бухоро ва жаҳон
Оила даврасида
Инсон ва конун
Спорт хабарлари
Фонд лойиҳаси
Реклама
Об-ҳаво
ҲамкорларОбуна

"Обуна-2015"

"Бухоронома"—Сизнинг газетангиз

Республикамиз Президенти Ислом Каримов шу йил Матбуот ва оммавий ахборот воситалари ходимлари куни муносабати билан соµа аµлига йґллаган табригида Соµибіирон Амир Темур бобомизнинг "Адолат ва озодлик дастурингиз ва раµбарингиз бґлсин. Миллатнинг дардига дармон бґлмоі вазифангиздир", деб айтилган. Бу чуіур маъноли даъват µамиша эл-юрт ташвиши ва манфаати билан ±ниб яшайдиган журналистларга дахлдор экани таъкидланиб, улар олдида турган янги вазифалар кґрсатиб ґтилган.

Бундан 94 йил муіаддам Файзулла Хґжаев, Абдурауф Фитрат, Саид Аµрорий, Абдулµамид Чґлпон сингари эрк фидойилари асос солган "Бухоронома" газетаси ижодкорлари µам ґтган давр мобайнида миллат дардига дармон бґлиш, тараііи±тга тґсіинлик іила±тган камчиликларни фош этиш, воµа аµлининг меµнати ва жасоратини улуІлаш, истиілол йґлидаги кураши ва бун±дкорлик фаолияти солномасини яратишдек эзгу ишга ґзларининг муносиб µиссаларини іґшдилар.

Газета бугунги кунда жаµон µамжамиятидан муносиб ґрин олган мустаіил ¤збекистонимиз эриша±тган ютуіларни, вилоятимиз ижтимоий-си±сий, иітисодий ва маданий µа±тини, замондошларимиз, хусусан кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари, фермер хґжаликлари меµнат аµлининг ибратли ишларини, мавжуд муаммоларни кенг ±ритмоіда. ¤з саµифаларида "СоІ¬лом бола йили" Давлат дастури ижроси, таълим-тарбия, маънавият-маърифат ва бошіа соµалардаги янгиликлар, спортчиларимизнинг халі¬аро ва жаµон ареналарида эриша±тган ютуілар тґІрисидаги материаллларга муносиб ґрин бериб, ґіувчиларнинг севимли нашрига айланган. Газета бухоролик ±зувчи ва шоирларнинг янги асарларидан намуналарни, театрларда саµналаштирилган спектаклларга таіризларни эълон іилиб, мухлисларни вилоят адабий-маданий µа±ти билан µам таништириб бормоіда.

Шунинг учун µам унинг доимий ґіувчилари 2015 йилги ваітли матбуот нашрларига обуна кампанияси бошланиши билан биринчилар іатори "Бухоронома"га ±зилмоідалар. Меµнат жамоалари ва якка тартибда ишчи-ходимларни, маданият ва таълим муассасалари, ахборот-ресурс марказлари, талаба ±шларни, іишлоі ва маµалла фуіаролар йиІинларини газетамизга обуна іилишни ташкил этиш шаµар ва туманлар µокимликлари, барча тоифадаги раµбарлар ва уларнинг маънавий-маърифий ишлар бґйича ґринбосарлари, жамоатчи матбуот таріатувчиларнинг муµим ишига айланмоІи даркор. Ишлаб чиіариш илІорлари, шунингдек, узоі йиллар самарали фаолият юритиб, бугунги кунда іарилик гаштини сура±тган меµнат фахрийларини, эµти±жманд оилаларни корхона, ташкилот, тадбиркорлик субъектлари, хайрия жамІармалари µисобидан газетага обуна іилиш уларни раІбатлантириш, маънавий ва маърифий іґллаб-іувватлаш воситаси, савоб иш эканини унутманг.

"Бухоронома" газетасига 2015 йил учун обуна "¤збекистон почтаси" ОАЖ Бухоро филиали ва "Матбуот таріатувчи" акциядорлик компаниясининг вилоят шґъба корхонаси µамда уларнинг жойлардаги бґлимларида пул кґчириш йґли, наід пул билан ва пластик карточкалар оріали іабул іилинмоіда.

"Бухоронома"нинг обуна индекси: 3002.Нашр ҳақида
Обуна
Мулоқот
Архив


  Copyright © 2007 — 2017 Бухоронома  
Сайт Ўзбекистон мустақил босма ОАВни ва ахборот агентликлариниқўллаб-қувватлаш  
ва ривожлантириш жамоат фонди кўмагида яратилди. Дизайн ва дастурлаш SAIPRO компанияси томонидан амалга оширилди.